Payment Institution NFD a. s.

Informujemy, że zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia instytucja płatnicza Instytucja Płatnicza NFD a.s. z siedzibą w Stará Ľubovňa, Popradská 17/670, ID 46 847 162, kończy działalność w zakresie świadczenia usług płatniczych na podstawie § 2 ust. 1 ustawy. 492/2009 Dz. o usługach płatniczych oraz o zmianie niektórych ustaw, z późniejszymi zmianami, w następującym zakresie zgodnie z lit. c): realizacja transakcji płatniczych, w tym przelew środków z lub na rachunek płatniczy prowadzony u dostawcy usług płatniczych za pomocą płatności, kartą płatniczą lub innym środkiem płatniczym, oraz zgodnie z lit. c). e) wydawanie środków płatniczych i otrzymywanie transakcji płatniczych.

Logowanie

Nie masz konta? Rejestracja

Usługi płatnicze w danym interfejsie klienta świadczy spółka Payment Institution NFD a.s., z siedzibą Popradská 17/670, 064 01 Stará Ľubovňa, REGON: 46 847 162, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Preszowie, dział Sa, pozycja nr 10486/P, regulowana przez Narodowy Bank Słowacki, zgodnie z udzieloną licencją na świadczenie usług płatniczych nr: ODB-10851/2014-7. Każdy klient Payment Institution NFD a.s. musi spełniać kryteria polityki w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy AML, KYC (know your customer - poznaj swojego klienta), oraz przestrzegać Ogólnych Warunków Handlowych Instytucji Płatniczej.